1. Потвърждаване на поръчката
  Всяка поръчка за знамена и специални изработки трябва да бъде потвърдена в писмена форма от възложителя.
  В повечето от случаите се сключва договор за дадената поръчка.
  При незабавна доставка фактурата измества писменото потвърждение.
  Поръчки не могат да бъдат приемани устно или по телефон.
  Всяка поръчка се стартира тогава, когато е налице авансово плащане на 50% от сумата по поръчката.
  При спешни поръчки изпълнението се стартира тогава, когато е налице авансово плащане на 100% от сумата по поръчката.
 1. Тираж на поръчката
  Когато клиентът заяви определена малка бройка изделия, или мостри на изделия,ги заплаща по тарифна или договорена цена.
  В случай, че клиентът очаква да поръча по-голям тираж от същите изделия след като бъде изработена мостра или т. нар. “пилотна бройка”, ние можем да запазим само помощните материали, приложени в производството на мострата, но не се ангажираме с по-ниски цени като единична цена на мострата като за цял бъдещ тираж например.
 1. Цена
  Обозначените цени трябва да се разбират без данък добавена стойност и са в лева.
  В случай на безкасово плащане се начислява законно установения ДДС.
  В случай на плащане в брой също се начислява ДДС, като той може да бъде платен в брой заедно с основната сума, или внесен по сметка.
  Запазваме си правото на промяна на цената, възникнала от обстоятелства, които не могат да бъдат повлияни и не зависят от самите нас.
 1. Изработване по предоставена скица/мостра
  При изработване на стоки по предварително предоставена от клиента скица, Принтекс Арт ще ги репродуцира възможно най-добре.
  Указания за цветовете в PANTONE се приравняват възможно най-добре към версия PANTONE FORMULA GUIDE C или PANTONE TXP. 
  Запазваме си правото на минимални отклонения в цвят и изпълнение, зависещи от техническите възможности на текстилния печат и на различното оцветяване при различните видове материали и това не са причини и поводи за рекламация.
  Същото важи и за отпечатани мотиви в сравнение при серийно производство. Също така са възможни и малки отклонения в разумни граници при размерите от +/- 5%, което зависи от техническия процес на производството.
 1. Проекти и промяна на проектите
  Нашите цени да се разбират при условието, че клиентът ни е предоставя собствени скица и графични данни, които са така подготвени, че да отговарят на графичните стандарти с които работим.
  Ако клиентът желае да бъдат извършени промени, респективно предоставеният от него самия графичен материал да бъде променен (например надписите да бъдат в кръг), то тогава представяме на клиента допълнителна сметка за графичната обработка според актуалните цени за графична обработка на 1 час.
  Възложителят поема отговорността за графичните данни при печата, че няма да бъдат засегнати правата на трети лица относно запазени знаци и изображения. Скици и проекти, както и помощни шаблони, които са изработени от нас остават в наше притежание и може да бъдат променяни и/или предоставяни на трети лица само с нашето изрично разрешение.
  Поръчкови материали във формата на филми и/или рисунки (графични скици и данни) се запазват във фирмата ни в продължение на 3 години.
  След изтичането на този период при допълнителни последващи поръчки, се заплаща поред актуалните цени за графична обработка на 1 час за тяхното актуализиране.
 1. Увеличена или намалена доставка
  При специални поръчки купувачът е съгласен да приеме една до 10 % увеличена или намалена доставка, която е нормална за този бранш.
  При заявени например 10 бройки се приема доставката от +/- 1 бройка.
 1. Уговорената дата на доставка не превръща сделката в срочна сделка.
 1. Доставка на пилони
  При доставка на пилони фирмата ни не поема отговорност относно техническите дадености респективно за монтажа им.
  Ние умоляваме клиентите си сами да проверят и да се запознаят със съществуващите дадености и условия.
  Предоставяме подробни указания за монтаж, със лесно разбираеми рисунки и чертежи на всички видове пилони, които предлагаме.
 1. Щети от вятър и буря
  За предпазване на знамената и пилоните от щети, при наличието на вятър със сила 7 (отговаря на около 50 – 61 км/ч) те трябва да бъдат прибрани.
  Молим за разбиране, че не можем да поемем каквато и да е отговорност при нанесени щети от буря върху знамена, пилони или трети лица!
  Молим да се запознаете с различните качества на материалите за знамена, с които разполагаме и препоръките, които ще намерите в писмен вид в опаковката на всяко едно знаме, произведено от нас.
 1. Експедиция
  Експедицията на готови стоки, например по железница, поща, куриерска служба или други, се извършва без застраховка и е за сметка на получателя.
  Пътно транспортните такси и таксите за опаковане са за сметка на получателя.
  При доставка на наши стоки, фактурата за транспортните разходи се изпраща директно от куриерската фирма към получателя.
  Не приемаме транспортни разходи към купувача да бъдат за наша сметка.
 1. Гаранции
  Рекламации се приемат в рамките на три дни от приемане на доставката и при условието, че са спазени всичките указания за монтаж и съхраняване, както е указано в доставеният заедно със стоката наръчник за употреба, монтаж и съхранение (важи също и за частични доставки).
  При рекламации за качество двете страни (купувачът, а не ползвателят) според закона за потребителя, са подвластни на съда.
  При установяване на недостатъчно качество и/или липси, си запазваме правото да разменим в разумни срокове некачествената стока за качествена, както и да доставим липсваща такава.
  Рабати (намаляване на цена) се прави само в случаи, когато вече сметката е покрита напълно.
  Гаранция за издръжливост на знамена и флагове, когато те се използват на открито не се поема, поради променливите метеорологични условия.
  Гаранции и искове за подмяна може да има само за доставената от нас стока, а не за евентуални бъдещи щети.
 1. Рекламации
  В случай, че доставените от нас стоки, които държим на склад като международни флагове и знамена, настолни банери и др. не отговарят по качество на очакваното от вас, ние молим за разбирането, че ще ги приемем обратно или подменим само в случаи, когато ни бъдат върнати неупотребявани.
  Евентуални транспортни щети трябва да бъдат докладвани от получателя незабавно към съответната фирма превозвач (вж също т.9).
  Самостоятелна промяна на нашите стоки от страна на купувача, изключва всякакъв вид рекламация.
 1. Отговорност за продуктите
  Всякакви обратни искове отпратени към нас са изключени.
  Такива могат да ни бъдат отпратено само в случая, когато искащата страна докаже, че грешката е допусната от нас самите и най-малко поради груба небрежност. 
  Ние считаме, че всеки наш клиент приема нашите Основни Търговски Условия в момента на потвърждението на поръчката си или в момента на подписване на договор с нас.
  Настоящите Основни Търговски Условия са публикувани в Интернет
  и са достъпни за всеки.
  Незнанието на нашите Основни Търговски Условия не оправдава никой, който по една или друга причина не е информиран за тях.

   
 2. Плащане
  В случай, че няма допълнителна уговорка цялата сума + ДДС се заплаща незабавно без отстъпка.
  Не се допускат отстъпки, при наличието на стари и неуредени сметки с изтекъл период.
  Запазваме правото си за допълнителни изчисления в случай на допусната грешка.
  Всяко плащане се счита за извършено тогава, когато е налице
  заверка на нашите банкови сметки, или ако плащането е в брой- 
  внесена сума по нашата каса.
   В случай на най-малкото забавяне на плащане заявителят се задължава да заплати годишна лихва в размер на ОЛП.
  Всички направени разходи по предупреждения и инкасо, както и разходите направени за адвокатска намеса се обезщетяват.
  При специални поръчки се предплаща 50% от цялата стойност на поръчката (вкл. помощните шаблони, скици, графика и т.н.)
  Тази сума се облага  също така и с ДДС.
  Всякакви разходи по банкови преводи са за сметка на купувача.
  Компенсации за сметки се извършват само тогава, когато е налице съдебно решение за това.
 1. Право на собственост
  Доставената стока е в собственост на нашата фирма до пълното и заплащане, като купувачът до този момент е изцяло отговорен за щети върху стоката дори и от висша сила.
  При монтаж на пилони фундаментите, изработени от нашата фирма, както и доставените пилони са наша собственост до пълното заплащане от купувача на фактурираната стойност.
  При описване на собственост или неплатежоспособност от страна на купувача трябва да бъдем незабавно уведомени.
 1. Място за уреждане на спорове
  Възникнали недоразумения и спорове, касаещи нашият клиент и нас
  се решават по приятелски начин, а в случай на невъзможност за това –
  в Софийски Градски Съд.